Hỗ trợ chi tiết: Báo cáo thông minh

Trung tâm trợ giúp F1 Plus

Tất cả tài liệu cần thiết cho việc sử dụng được chúng tôi cung cấp tại đây.

Báo cáo BI

Thực hiện

1. Tìm kiếm và bộ lọc

 a. Tìm kiếm

- Với màn hình Báo cáo thông minh người dùng có thể tìm kiếm theo tên của báo cáo=> Xong ấn Enter nội dung cần tìm sẽ được hiển thị lên.

 b. Bộ lọc

- Hỗ trợ Người dùng lọc theo Trạng tháiDanh mục: Ở giao diện Báo cáo quản trị người dùng chọn 2 ô text box trên đầu danh sách để chọn lọc theo mình chọn.

2. Sử dụng và hủy báo cáo

- Để báo công thông minh được sử dụng thì người dùng cần kích hoạt báo cáo: Muốn kích hoạt báo cáo thông minh thì tại màn hình Báo cáo trên mỗi bản báo cáo chọn vào biểu tượng

- Để hủy kích hoạt báo cáo người dùng cần chọn vào biểu tượng để hủy.

- Để cài đặt báo cáo chọn vào biểu tượng

=> màn hình cài đặt xuất hiện

- Người dùng nhập đầy đủ thông tin trong bảng thông tin kinh hoạt đặc biệt thông tin có chứa *:

              Tần suất: Nhập tần suất gửi báo cáo Chọn theo Hàng tuần hoặc Hàng tháng và Hàng năm vào ngày và giờ.

              Ngày gửi: Chọn ngày gửi báo cáo.

                       Email người nhận: Nhập Email người nhận.

              Người nhận thông báo: Nhập người nhận thông báo.

=> Xong chọn nút Lưu để lưu và kích hoạt báo cáo quản trị.

 

3. Chi tiết báo cáo

- Người dùng muốn xem chi tiết một báo cáo tổng hợp: Tại màn hình báo cáo quản trị click vào báo cáo cần xem.

=> màn hình chi tiết báo cáo sẽ được hiển thị

- Trong màn hình chi tiết người dùng có thể Tùy chọn thời gian báo cáo

- Người dùng chọn vào nút Tải về để tải file về máy dưới dạnh .xls