Hỗ trợ chi tiết: Mục tiêu & kế hoạch

Trung tâm trợ giúp F1 Plus

Tất cả tài liệu cần thiết cho việc sử dụng được chúng tôi cung cấp tại đây.

Mục tiêu kế hoạch

 Mục tiêu và kế hoạch

- Là một chức năng cung cấp bộ công cụ xác lập tập mục tiêu xuyên suốt với xứ mệnh và giá trị của doanh nghiệp. Cụ thể hóa đo lường mục tiêu bằng kế hoạch tương ứng

Các chức năng chính: Cụ thể hóa đo lường, Thúc đẩy đổi ngũ tập trung vào mục tiêu, Xác lập thực hiện và điều chỉnh.

     Cụ thể hóa đo lường:

  1. Cụ thể hóa đo lường mục tiêu bằng kế hoạch tương ứng.
  2. Xây dựng tập mục tiêu xuyên suốt với giá trị doanh nghiệp.
  3. Quản trị và điều hành doanh nghiệp dựa trên mục tiêu và kế hoạch cụ thể.

     Thúc đẩy đội ngũ tập trung vào mục tiêu

  1. Thúc đẩy đội ngụ tập trung vào mục tiêu quan trọng đối với quá trình vận hành công ty.
  2. Truyền thông mục tiêu đến toàn thể đội ngũ tại mạng nội bộ. Từng thời kỳ, tập trung với mỗi mục tiêu quan trọng nhất.

     Xác lập, thực hiện và điều chỉnh

  1. Công cụ xác lập, thực hiện và điều chỉnh kế hoạch trở nên khả thi hơn bao giờ hết.
  2. Nhìn trước và điều chỉnh hành động trong “tương lai”.
  3. Kết nối số liệu quá khứ tương lai.

- Để vào chức năng mục tiêu kế hoạch: sau khi đăng nhập hệ thống-> kích chuột vào biểu tượng (góc phải phía trên màn hình hệ thống) => trong phần Quản trị=>chọn Kế hoạch.

=> Màn hình kế hoạch được hiển thị

 Thực hiện

1. Mục tiêu

- Trên màn hình kế hoạch phần mục tiêu sẽ được hiện lên theo tháng hiện tại có thể chọn xem mục tiêu các tháng trước và phần mục tiêu nằm bên phải màn hình.

- Muốn thêm mới hoặc chỉnh sửa mục tiêu sẽ được thao tác trên màn hình Truyền thông.

2. Kế hoạch

- Bảng kê hoạch:

e

- Cột T1, T2, T3 ….: Biểu thị cho tháng và muốn điền số tiền người dùng chỉ cần double click vào ô cần thêm=> Tiếp theo chọn Lưu để lưu thông tin vừa điền.

- Trong bảng kế hoạch có người dùng có thể xem chi tiêu vào Nguồn vốn, Lỗ lãi, Sản xuất, Bán hàng, Nguồn lực của từng tháng trong năm và có thêm xem thông tin các năm trước đó.