Hỗ trợ chi tiết: Tài chính

Trung tâm trợ giúp F1 Plus

Tất cả tài liệu cần thiết cho việc sử dụng được chúng tôi cung cấp tại đây.

Mục đích:

Truy cập vào chức năng quản lý tài chính:

Để vào chức năng quản lý tài chính: Sau khi đăng nhập hệ thống -> kích chuột vào biểu tượng (góc phải phía trên màn hình hệ thống) -> trong phần Tác nghiệp -> chọn Tài chính.

Tài chính

Mục đích:

Truy cập chức năng tài chính:

- Để truy cập chức năng tài chính: Sau khi truy cập vào chức năng Tài chính, xuất hiện giao diện Tài chính -> kích chọn Tài chính

- Tại đây người dùng có thể thêm mới, cập nhật và thao tác với tài chính.

Thêm mới

- Từ giao diện màn hình tài chính, người kích kích chọn vào nút  Thêm mới để bắt đầu tạo thông tin tài chính mới.

- Tại màn hình thêm mới liên hệ, người dùng nhập thông tin chung cho tài chính theo các trường thông tin như hình dưới đây:

 

       Mã: Nhập giá trị cho mã tài chính

       Tên tiếng Việt: Nhập tên tiếng Việt cho tài chính

       Tên tiếng Anh: Nhập tên tiếng Anh cho tài chính

       Loại: Chọn loại tài chính

       Đơn vị: Chọn đơn vị tài chính

       Cha: Chọn cha cho tài chính hoặc không chọn gì để thư mục đó làm cha

       Tính biến đổi: Chọn giá trị cho tính biến đổi tài chính

       Độ quan trong: Chọn giá trị cho độ quan trọng tài chính

       Nguồn vốn: Kích hoạt và nhập giá trị cho nguồn vốn

       Lỗ lãi: Kích hoạt và nhập giá trị cho lỗ lãi

       Sản xuất: Kích hoạt và nhập giá trị cho sản xuất

        + Bán hàng: Kích hoạt và nhập giá trị cho bán hàng

        + Nhân sự: Kích hoạt và nhập giá trị cho nhân sự

- Sau khi nhập đầy đủ thông tin theo các trường, người dùng nhấn nút để hoàn thành việc tạo mới tài chính.

- Sau khi hoàn thành thông tin liên hệ mới sẽ hiển thị trong cây danh sách

Xem danh sách

- Sau khi truy cập vào chức năng tài chính, người dùng có thể nhìn thấy danh sách thông tin tài chính được tổ chức thành 1 cây thư mục.

 

- Tại đây người dùng có thể xem danh sach toàn bộ tài chính của doanh nghiệp mình.

Xóa danh mục tài chính

- Để xóa danh mục tài chính ra khỏi danh sách

- Từ danh sách tài chính, người dùng kích chọn một danh mục tài chính cần xóa bằng cách kích vào danh mục đó.

 

- Sau đó người dùng kích vào biểu tượng , sau đó chọn để thực hiện lệnh xóa.

- Sau khi chọn nút Xóa xuất hiện hộp thoại xác nhận Bạn có chắc chắn xóa hay không?

- Người dùng nhấn nút Xác nhận để đồng ý lệnh xóa. Hoặc nhấn nút Hủy để hủy lệnh xóa.

Xem thông tin chi tiết danh mục tài chính

- Tại danh sách tài chính, người dùng có thể xem thông tin chi tiết của một danh mục tài chính bằng cách kích chuột vào danh mục tài chính tương ứng cần xem thông tin

- Tại đây người dùng có thể xem thông tin chi tiết hơn của tài chính.

-          Người dùng có thể cập nhật thông tin của danh mục tài chính nếu có sai sót, kích để lưu thông tin của danh mục tài chính.