Đánh giá
PiSA F1 +

Đánh giá

Đánh giá KPI đội ngũ theo OLE, BSC

F1 Plus, Đánh giá nhân lực
F1 Plus

Các chức năng chính

Cung cấp giải pháp đánh giá tổng thể nguồn vốn đội ngũ dựa trên tiêu chí đo lường được.

Hỗ trợ phương pháp đánh giá tổng thể.

Cách thức để đánh giá hiệu quả lao động toàn diện đó chính là OLE (Overall Labor Effectiveness). Là chỉ số đo lường kết quả công việc của đội ngũ, được tính toán dựa trên công thức OLE sau: OLE = A x P x Q:

A (Available): chỉ số sẵn sàng làm việc

P (Performance): chỉ số năng suất.

Q (Quality): chỉ số chất lượng công việc.

Hỗ trợ phương pháp đánh giá KPI.

KPI (Key Performance Indicator) là chỉ số đánh giá kết quả thực hiện công việc, được thể hiện qua số liệu, tỷ lệ, chỉ tiêu định lượng, nhằm phản ánh hiệu quả hoạt động của các tổ chức hoặc bộ phận chức năng hay cá nhân.

Hiệu suất làm việc của nhân viên trực quan, minh bạch, chính xác cũng như đề ra chế độ lương thưởng, kỷ luật phù hợp; đồng thời nâng cao hiệu quả quy trình nghiệm thu việc và đảm bảo những mục tiêu, tầm nhìn có thể được hoàn thành đúng như kỳ vọng.

Đối với nhân viên, họ sẽ xác định được khả năng hoàn thành công việc so với mục tiêu đề ra. Từ đó có động lực làm việc cũng như phát hiện ra các khiếm khuyết nếu chậm tiến độ thực hiện nhiệm vụ để cải thiện kịp thời.

 

Tự đánh giá và đánh giá.

Giúp đỡ đội ngũ đánh giá và tự đánh giá kết quả, chất lượng hoàn thành chỉ tiêu.

Giúp nhân viên xác định được mục tiêu rõ ràng trong công việc, lộ trình thăng tiến nghề nghiệp.

Khách hàng áp dụng thành công

Trải nghiệm thành công của khách hàng trên chuyển hóa doanh nghiệp số là tài sản quí giá nhất của chúng tôi.

testimonial shape

Theo dòng thành công

Tái định hình doanh nghiệp và chuyển hóa doanh nghiệp số là cần thiết trong thời điểm này. Bạn đã sẵn sàng cho chiến lược này chưa? Liên hệ với chúng tôi và mọi việc trở lên rõ ràng.

Chúng tôi sẽ liên hệ