Khách hàng
PiSA F1 +

Khách hàng

Dữ liệu tập trung thông tin khách hàng và chia lịch tương tác khách hàng

F1 Plus, Chăm sóc khách hàng
PiSA F1 +

Các chức năng chính

Cung cấp công cụ hỗ trợ quá trình hình thành liên hệ, chuyển đổi và chăm sóc khách hàng.

Chia lịch tương tác khách hàng.

Lên lịch và chia lead tương tác, chăm sóc khách hàng, liên kết với ứng dụng quản lý công việc.

Tránh tương tác trùng lặp gây trải nghiệm khách hàng không tốt.

Tăng hiệu suất làm việc nhóm. Cùng nhau chia sẻ thông tin có giá trị về khách hàng để cùng nhau chuyển đổi họ đi sâu xuống phễu bán hàng.

Cải thiện công việc tổ chức quản lý thông tin khách hàng.

Thông tin tập trung và tổ chức phân loại khoa học tập khách hàng.

Ghi nhận đầy đủ thông tin và quá trình tương tác khách hàng.

Xác lập chuyên quản phụ trách và phạm vi thông tin đối với nhân viên kinh doanh.

Nâng cao khả năng truyền đạt thông tin khách hàng đối với nhân viên kinh doanh mới.

SaaS F1 Plus

Điểm ưu việt

So với các nền tảng độc lập khác

Tập trung

Tổ chức thông tin tập trung khoa học.

Bảo mật

Phân quyền truy cập, truy xuất

Chuyên trách

Giao quyền chuyên trách chăm sóc khách hàng.

Khách hàng áp dụng thành công

Trải nghiệm thành công của khách hàng trên chuyển hóa doanh nghiệp số là tài sản quí giá nhất của chúng tôi.

testimonial shape

Theo dòng thành công

Tái định hình doanh nghiệp và chuyển hóa doanh nghiệp số là cần thiết trong thời điểm này. Bạn đã sẵn sàng cho chiến lược này chưa? Liên hệ với chúng tôi và mọi việc trở lên rõ ràng.

Chúng tôi sẽ liên hệ