Tài chính
PiSA F1 +

Tài chính

Hạch toán kế toán sổ thực quá trình vận hành tự động hóa và thời gian thực

F1 Plus, Lõi tài chính doanh nghiệp
F1 Plus

Các chức năng chính

Công cụ cho phép hạch toán kế toán sổ thực quá trình vận hành tự động hóa và thời gian thực.

Khoản mục khoa học.

Cung cấp và áp dụng bộ khoản mục tài chỉnh phù hợp với ngành nghề hoạt động. Hỗ trợ các tính chất của khoản mục: Biến phí, định phí, thường xuyên

Hạch toán tự động.

Hỗ trợ định khoản tự động từ các nghiệp vụ hoạt động thường xuyên tại doanh nghiệp dựa trên chế độ tín dụng, quy chế kế toán áp dụng.

Liên kết nghiệp vụ.

Liên kết các nghiệp vụ tác nghiệp tiền hàng: công nợ, tiền tệ, bán hàng, mua hàng, kho hàng bởi giá trị.

Liên kết quản trị.

Cho phép xây dựng và liên kết công cụ quản trị tài chính .

Kế hoạch vốn. Số liệu tài sản ngắn hạn, công nợ, nguồn vốn doanh nghiệp.

Vận hành dòng tiền. Tiền thu về theo nhóm ngành kinh doanh và tiền chi theo yếu tố trong kỳ. Xác định cân đối thu chi trong kỳ.

Kết quả kinh doanh. Số liệu doanh thu, các nhóm chi phí, lợi nhuận gộp, ước thuế, lợi nhuận sau thuế

Chỉ số tài chính. Lợi nhuận biên, tỷ suất thu hồi vốn chủ sở hữu, hệ số nợ, tỷ suất sinh lời cơ sở, vòng quay hàng tồn kho, vòng quay khoản phải thu, chu kỳ thu tiền bình quân

SaaS F1 Plus

Điểm ưu việt

So với các nền tảng độc lập khác

Tự động hóa

Định khoản, hạch toán tự động

Thời gian thực

Chỉ số hoạt động phản ánh theo thời gian thực

Khoa học

Cấu trúc khoản mục khoa học

Khách hàng áp dụng thành công

Trải nghiệm thành công của khách hàng trên chuyển hóa doanh nghiệp số là tài sản quí giá nhất của chúng tôi.

testimonial shape

Theo dòng thành công

Tái định hình doanh nghiệp và chuyển hóa doanh nghiệp số là cần thiết trong thời điểm này. Bạn đã sẵn sàng cho chiến lược này chưa? Liên hệ với chúng tôi và mọi việc trở lên rõ ràng.

Chúng tôi sẽ liên hệ