Hỗ trợ chi tiết: Nhân lực

Trung tâm trợ giúp F1 Plus

Tất cả tài liệu cần thiết cho việc sử dụng được chúng tôi cung cấp tại đây.

Tổng quan bài viết

Quản lý nhân lực là một bài toán khó của tất cả các doanh nghiệp không chỉ là câu truyện riêng của mình ai. Chúng tôi góp một phần nhỏ giúp các nhà quản lý giảm tải áp lực quản lý nhân sự.

Mục đích: F1plus giúp các nhà quản lý nắm bắt được các vị trí, mô hình tổ chức, mức đãi ngộ, định biên nhân lực của tổ chức thông qua modun nhân lực.

Truy cập chức năng nhân lực:

-  Để vào chức năng nhân lực: sau khi đăng nhập hệ thống-> kích chuột vào biểu tượng  (góc phải phía trên màn hình hệ thống) -> trong phần Quản Trị -> chọn  Nhân lực.

Chức danh.

Mục đích: Xây dựng các vị trí trong doanh nghiệp

Truy cập chức năng :

Để truy cập chức năng chức danh: Sau khi truy cập vào chức năng Nhân lực, xuất hiện giao diện Nhân lực -> kích chọn vào chức năng Chức danh.

- Thêm chức danh mới:

Graphical user interface, application

Description automatically generated

 1. Chọn để tạo chức danh.
 2. Mã: Mã của chức danh. Ví dụ: GĐ/Giám đốc
 3. Đơn vị: chọn đơn vị. Ví dụ: Giám đốc thược phòng giám đốc.
 4. Bộ tiêu chí đánh giá: Chọn bộ tiêu chí đánh giá (xây dựng tiêu trí đánh giá trong )
 5. Tên tiếng việt: Chọn tên cho vị trí phù hợp
 6. Tên tiếng anh
 7. Mô tả: Mô tả công việc của vị trí (không bắt buộc)

- Nhấn để hoàn thành thêm mới một chức danh.

- Sửa, Xóa chức danh đã xây dựng:

- Chọn dấu ba chấm để xóa hoặc sửa chức danh.

 

Định biên nhân lực.

Mục đích: để lên kế hoạch cho nhân sự, dự tính số lượng và mức lương phải trả cho từng vị trí theo tháng và theo năm của doanh nghiệp

Truy cập chức năng :

Để truy cập chức năng định biên nhân lực: Sau khi truy cập vào chức năng Nhân lực, xuất hiện giao diện Nhân lực -> kích chọn vào chức năng Định biên nhân lực.

Graphical user interface, application

Description automatically generated

- Định biên nhân lực trong f1plus:

Table

Description automatically generated

 1. Tháng hiện tại hoặc tháng đã qua không thể lên kế hoạch cho nhân lực lúc này kí tự trong cột này sẽ chuyển sang màu đỏ.
 2. Các tháng tương lai cho phép người dùng lên kế hoạch số lượng nhân sự cho từng vị trí trong tháng của doanh nghiệp.
 3. Hiển thị tổng số lượng nhân sự và trung bình lương phải trả cho vị trí nhân sự.
 4. Hiển thị tổng số nhân sự trong từng tháng và tổng chi cho nhân sự.
 5. Nhân để hoàn thành định biên nhân sự. (Mọi kết quả của kế hoạch nhân sự được xây dựng đều về lịch sử lưu gần nhất nếu không lưu kết quả hiện tại)

- Chọn vào từng tháng để xác định nhân lực hiện tại và kế hoạch.

Table

Description automatically generated

- Chọn vào tổng tiền của từng vị trí để xác định mức tiền thấp nhất – trung bình – cao nhất đã được lên kế hoạch.

Table

Description automatically generated

Mô hình tổ chức.

Mục đích: Hiển thị các phòng ban, vị trí, nhân sự đang đảm nhiệm chức danh, nhiệm vụ gì trong tổ chức

Truy cập chức năng :

Để truy cập chức năng mức đãi ngộ: Sau khi truy cập vào chức năng Nhân lực, xuất hiện giao diện Nhân lực -> kích chọn vào chức năng Mức đãi ngộ.

 

Mà hình hiển thị Mô hình tổ chức:

 

Mức đãi ngộ.

Mục đích: Xây dựng mức đãi ngộ thấp nhất – trung bình – cao của nhân sự để đảm bảo dự trù lượng lương và tính ổn định trong vận hành doanh nghiệp.

Truy cập chức năng :

Để truy cập chức năng mức đãi ngộ: Sau khi truy cập vào chức năng Nhân lực, xuất hiện giao diện Nhân lực -> kích chọn vào chức năng Mức đãi ngộ.

- Xây dựng mức lương cho các vị trí trong doanh nghiệp: trên màn hình danh sách mức đãi ngộ chọn vào đấu ba chấm cuối chức danh cần cập nhật mức đãi ngộ => chọn Sửa.

- Cập nhật mức đãi ngộ

1. Kĩ năng: các kĩ năng cần đạt được trong các mức đãi ngộ.

2. Mức đãi ngộ của vị trí

3. Mức đãi ngộ cao – Mức đãi ngộ trung bình – Mức đãi ngộ thấp của vị trí đó.